Pasivní bytový viladům Pod Altánem

autor návrhu: ABateliér – Aleš Brotánek, Jan Praisler

Dům Pod Altánem je bytový viladům se šesti byty ve třech nadzemních podlažích s garážemi, sklepy a technologickou místností v suterénu. Vila svým konceptem a architekturou navazuje na prvorepublikovou tradici městských bytových vil se zahradou.

Změnou paradigmatu pro navrhování v 21. století je důsledná OPTIMALIZACE

Aby bylo možné splnit základní kritéria zadání, architektonický návrh se od začátku prověřoval modelem pro navrhování pasivních domů PHPP (Passive House Planning Package), který má mnohem přísnější kritéria hodnocení než ČSN. Výsledkem je, že stavba splňuje kritéria pro energeticky pasivní bytový dům jak podle ČSN, tak podle PHPP.

Smyslem optimalizačního procesu pomocí návrhového programu PHPP, je nejen výsledný ekonomický provoz s minimalizovanou energetickou náročností, ale je v komfortu vyšší střední třídy a nejzdravějšího vnitřního prostředí postaven za realizační cenu 6500,- Kč za průměrný m3.

Proto je prvním reálným důkazem, že opravdu OPTIMALIZOVANÉ pasivní domy, které mají jemně vyladěný teamový návrh, popírají všechna tvrzení a nepodložené doměnky, že PD jsou drahé. Je také důkazem, že takovéto řešení je tím nejlepším základem s minimalizovanou spotřebou energie, kterou lze s již nastupujícím rozvojem dalších technologií, snáze doplnit o soběstačnost v zásobování elektrickou energii a může se tak proto nejsnáz stát DOMEM TÉMĚŘ NULOVÝM, nebo dokonce PLUSOVÝM, až dozraje čas, který už je na dohled.

Ocenění

 • Dům Pod Altánem získal 1. cenu v soutěži BEFFA (Building Efficiency Awards 2012).
 • Stavba byla nominována v soutěži Stavba roku 2012, kde získala cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI.
 • Architektonický návrh získal v soutěži Český energetický a ekologický projekt 2009 cenu České komory architektů.

Původním záměrem architektonického návrhu bytové vily bylo navrhnout atraktivní bydlení na dobré adrese, dopravně blízké centru Prahy, a přesto se všemi výhodami bydlení rodinného domu ve vilové zástavbě. Z řady důvodů bylo rozhodnuto realizovat nikoliv "pouze" nízkoenergetický bytový dům, ale posunout budovu do energeticky pasivního standardu podle TNI 73 03 29 tak, aby výsledek byl optimální, tedy bez extrémních složitých a dlouhodobě problematických materiálů, které by stavbu nepřiměřeně prodražovaly. Jako bonus následně bylo možné žádat o dotaci z programu Zelená úsporám.

Výchozí situace a urbanistické řešení

Dům byl navrhován do historické proluky mezi dvě rodinné vícebytové vily, do prostředí s již ustálenou, ale rozmanitou urbanistickou strukturou bytových domů, vil arodinných domů. Zhlediska investora i rezidenta je místo atraktivní, ale pro stavbu pasivního domu složité nepříznivými okolnostmi obdélníkové stavební parcely situované do severozápadního svahu a orientací

delší, podélnou stranou k západojihozápadu a kratší, severní stranou s přístupem na pozemek. Jižní strana přiléhá kpozemku sželeznicí, která je v terénním zářezu, a tím se alespoň částečně eliminoval její rušivý vliv. Zajímavé je, že klientům dráha vpodstatě nevadila. Návrh objemu budovy omezovala přísná pravidla pražských OTPP (vyhláška č. 26/1999 Sb.), podle kterých musí být odstup sousedních staveb roven minimálně vyšší výšce z protilehlých stěn.

Z těchto důvodů bylo možné navrhnout pouze dům v příčném profilu, stejném, jako u sousedních vil, tj. dvě nadzemní podlaží a jedno podlaží odstoupené v zúženém profilu. Pohledově je exponovaná severní strana, z níž vede přístup do domu a vjezd do podzemního podlaží využitého pro parkování a technologické vybavení. Samotný dům sbytovými prostory začíná až o úroveň výše než ulice a kopíruje svažitost pozemku. Většina bytů má proto přímý výstup do terénu apřičleněných soukromých zahrad. U dvou bytů bez zahrady tento nedostatek kompenzují prostorné terasy avýhled na panorama Strašnic a Vinohrad.

Architektonické a dispoziční řešení

Návrh respektuje veškeré regulativy a omezení a snaží se je využít ve svůj prospěch. Základem dobrého návrhu pasivního domu (PD) je kompaktní tvar tvořící v tomto případě obdélníkový protáhlý kvádr severojižním směrem. Potřebné zúžení v posledním patře se propisuje i do přesahu ve štítových partiích. Toto zúžení nezvyšuje procenta přípustné zastavitelnosti, ale člení vizuálně kvádr na průnik dvou prolínajících se objemů, jež měřítkem struktury odpovídají okolní zástavbě. Většina bytů má obytné místnosti orientovány západojihozápadním směrem a mají přes vykloněné zkosené arkýře výstupy na terasy a do zahrady.

Vytočení arkýřů vnáší do celistvé hmoty individualizovaný detail. Zároveň tyto arkýře poskytují výhled z obytných prostorů a zlepšují sluneční zisky, neboť směřují více k jihu. Ve střední části domu se na severovýchodní straně nachází komunikační jádro. Tento společný prostor má boční vstup, ke kterému se stoupá po terénu.

Motiv zkosení byl z odstupových omezení nutný i ke snížení římsy nad schodišťovým blokem. Zkosení a natočení se stalo přirozeným motivem narušujícím přísný pravoúhlý řád aje přirozenou inspirací pro vytvoření formálního tvarosloví stavby. Ta tím získává lidské měřítko a základní funkční bloky doplňuje o individualizovaný detail v exteriéru i v interiérech. Přesto zachovává potřebný technický parametr domu dosažením faktoru A/V = 0,4 a představuje první základní předpoklad dobrého výsledku.

Estetické ztvárnění vyrůstá zpotřeb a vztahů daných usazením do okolního prostředí a dovršuje pozitivní dědictví funkcionalizmu 30. let, ke kterému patří ifunkční hospodaření s energií v provozu domu, tedy neplýtvání.

Stavební a technické řešení

Vdomě není použita žádná principiálně nová (nebo dokonce kosmická) technologie, ale jde o promyšlený optimalizovaný návrh bez čehokoliv nadbytečného. Zvětralá břidlice umožnila ideální podmínky pro založení stavby při devadesátiprocentním využití stavební plochy parcely. Pohodlně šly vytvořit i veškeré podzemní izolace a rozvody ve velmi příkrém výkopu. Nosné zdivo je z železobetonového monolitu a z tenkých vápenopískových bloků s vynikající tepelnou stabilitou vnitřního prostředí a díky své hmotnosti s výborným akustickým útlumem.

Základem tepelné izolace domu je vrstva desek z grafitového polystyrenu o síle 280 mm. Kotvení takto silných desek na fasádu proběhlo pomocí neprůvlečných kotev. Odpovídajícím způsobem jsou dimenzovány i plochy izolací stropu v podzemních garážích použitím foukané celulózy, která vyplňuje prostor mezi podhledem a železobetonovým stropem, vrstvou štěrkového pěnoskla pod vytápěnou částí 2. NP, přiléhající k terénu.

Terasu ve 3.NP izolují desky z tvrzeného PUR. K eliminaci tepelných mostů, zejména na fasádě, se použilo kompozitních konzolí, procházejících vrstvou tepelné izolace. Nezbytnou součást fasády představuje optimalizovaná plocha všech oken. Okna orientovaná na západ ana jih jsou osazena stínicími žaluziemi proti přehřívání vnitřního prostředí v létě.

Okna mají tepelně izolační trojskla s teplými rámečky zasklení v dřevěných masivních rámech. Z důvodu blízkosti dráhy byl respektován zvýšený požadavek na akustický útlum nejen zdiva, ale i oken se vzduchovou neprůzvučností až 44 dB. Požadavek na splnění hygienických potřeb osob v pobytových místnostech daných obecnou vyhláškou OTP, tedy 30 m³ na osobu, lze dosáhnout jedině řízenou výměnou vzduchu se zpětným získáváním tepla. V každém ze šesti bytů se proto nachází v komoře lokální rekuperační jednotka, kterou v provozu hlídá pokojový termostat, čidlo koncentrace CO2 a doplňkově čidlo vlhkosti.

Rozvody VZT vedou v podhledech v neobytných místnostech (komory, chodby a sociální zázemí), obytné místnosti mají již jen vyústky čerstvého vzduchu. Systém pracuje běžně s účinností 80 %, nicméně aby v extrémních zimních teplotách nedocházelo kpřivádění příliš studeného čerstvého vzduchu, jsou na přívodním potrubí instalovány dohřívače. Topný systém spolupracující se systémem VZT je centrální teplovodní, se zdrojem tepla v podobě moderního kondenzačního plynového kotle. Poprvé se v ložnicích použilo nadedveřních otopných panelů sintegrovanými vyústkami, ostatní místnosti mají ploché stěnové panely či žebříčky vkoupelnách. Oddělená soustava větrání a vytápění minimalizuje objem pohybu vzduchu.

Teplotu vmístnostech je tak možné řídit individuálně termostatickými hlavicemi na otopných tělesech a v referenční místnosti termostatem podle konkrétních potřeb. Tím lze dosahovat nejlepšího pobytového komfortu, jenž nikoho neomezuje azajišťuje zdravé vnitřní prostředí. Soubor těchto jednoduchých opatření umožnil dosáhnout parametrů 15 kWh/m2 za rok i podle PHPP, přestože ostatní okolnosti nebyly ideální. Pokud by dům mohl být otočen o 90° delší stranou k jihu, měl by parametry nejhůře 12 kWh/m2 za rok. Při návrhu se zvažovaly různé varianty, jak nejhospodárněji zajistit nepatrný zlomek potřebné energie na provoz domu, jako jsou tepelné čerpadlo s vrty, sluneční kolektory a různé kombinace těchto řešení, ale přísným enviromentálním podmínkám dům vyhověl i za použití jednoho malého kondenzačního kotle na plyn.

Investor: developer JRD s.r.o.

Dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení: AB ateliér

Dokumentace pro provedení stavby: Starý a Partner s.r.o., Pavel Hrdina, Vratislav Jílek

 • nadmořská výška: 225 m n. m.
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 14,7 kWh/(m2 * a)
 • užitná plocha dle PHPP: 591,6 m2
 • faktor A/V: 0,4
 • blower door test B: 0,38 – 0,5 m-1 měřeno po bytech
 • zastavěná plocha vytápěné části: 298 m2
 • obestavěný vytápěný prostor: 2427 m3
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI 730329: 14 kWh/(m2 * a)
 • užitná plocha dle TNI: 621,5 m2
 • obyvatelé: 21 os
 • období projektování: 2009-2011
 • období realizace: 2011-2012
 • konstrukce: zděný stěnový systém s kontaktním zateplením
 • stěna: U = 0,117 W / ( m2 * K)
 • střecha: U = 0,092 W / ( m2 * K)
 • podlaha nad suterénem: U = 0,146 W / ( m2 * K)
 • okna: rám – dřevo 88
 • Uf = 1,14 W / ( m2 * K)
 • Ug = 0,6 W / ( m2 * K), g = 62 %
 • vytápění, respektive temperování: sálavými panely s integrovanou vyústkou přívodu vzduchu
 • větrání: samostatný oddělený systém větrání řízeného čidlem CO2 s rekuperací tepla decentrálními bytovými jednotkami Atrea
 • zdroj: kondenzační plynový kotel
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2022